Ekspeditorių ir vežėjų forumas
 1. 1. Tinklalapio taisyklės
 2. 2. Slapukų politika
 3. 3. Privatumo politika

Tinklalapio taisyklės

 1. 1. Naudojimosi tinklapiu tvarka.
  1. 1.1. Pradėdamas naudotis Tinklapiu Vartotojas įsipareigoja susipažinti su galiojančia Naudojimosi tinklapiu taisyklių (toliau - Taisyklės) versija.
  2. 1.2. Naudojantis Tinklapiu, Vartotojui draudžiama:
   1. 1.2.1. Reklamuoti įmones, parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas “Forume”. Tokio pobūdžio informacijai skirtas skyrius “Skelbimai” ir komercinė reklama ( https://www.cargo.lt/asp/banners.asp).
   2. 1.2.2. Talpinti krovinių ir laisvo transporto pasiūlymus “Forume” ir kituose skyriuose. Tokio pobūdžio informacijai skirtos specialios duomenų bazės (atitinkamai “Kroviniai”, “Transportas”) bei skyrius “Čatas”.
   3. 1.2.3. Blokuoti galiojančius kitų Vartotojų ir įmonės krovinių pasiūlymus.
   4. 1.2.4. Skelbti informaciją apie įmonės neapmokėtas sąskaitas čate, forume, atsiliepimuose apie įmonę - tokio pobūdžio informacijai yra funkcija «Neapmokėtos sąskaitos».
   5. 1.2.5. Talpinant atsiliepimą apie įmonę, publikuoti nepagrįstą informaciją ir/arba kelti dokumentus, kurie nėra susiję su krovinių gabenimu.
   6. 1.2.6. “Skelbimų lentoje” skelbti temas, neatitinkančias skyriaus “Skelbimai” tematikos.
   7. 1.2.7. Konkrečioje “Forumo” temoje pradėti naują temą arba pasisakyti ne konkrečia tema.
   8. 1.2.8. Skyriuje “Skelbimai” publikuoti skelbimus nenurodant kontaktinės informacijos.
   9. 1.2.9. Skyriuje “Skelbimai” publikuoti neatitinkančius tikrovės ir/arba klaidinančius skelbimus.
   10. 1.2.10. Skelbti krovinių ir transporto pasiūlymus, priklausančius kitai įmonei.
   11. 1.2.11. Krovinių ir/arba transporto pasiūlymuose nurodyti kitos įmonės arba kito fizinio asmens telefonų numerius.
   12. 1.2.12. Skelbti Tinklapyje melagingą, provokacinio, grasinančio, įžeidžiančio pobūdžio informaciją.
   13. 1.2.13. Naudoti necenzūrinę leksiką bendraujant su kitais Vartotojais ir/arba Administracija.
   14. 1.2.14. Skelbti informaciją, įžeidžiančią kitų tautų atstovus. Vartoti žeminančius epitetus, palyginimus, apibūdinimus (pvz., “chocholas”, “maskolius” ir t.t.).
   15. 1.2.15. Diskutuoti apie Tinklapio siūlomus produktus ir paslaugas.
   16. 1.2.16. Perpildyti informacijos kanalus įvairiais būdais (dubliuoti skelbimus, be priežasties stabdyti ir atnaujinti krovinių ir/arba transporto pasiūlymus, naudoti daugybę šauktukų ir “šypsenėlių”).
   17. 1.2.17. Rašyti tik didžiosiomis raidėmis.
   18. 1.2.18. Registruotis Tinklapyje keliais vardais.
   19. 1.2.19. Teikti Administracijai ir kitiems Vartotojams melagingą asmeninę informaciją ir melagingą informaciją apie įmonę.
   20. 1.2.20. Sąmoningai trikdyti Tinklapio ir/arba serverio darbą.
   21. 1.2.21. Viešai aptarinėti Tinklapio Administracijos darbą ir sprendimus.
   22. 1.2.22. Perduoti asmeninius prisijungimo prie Tinklapio duomenis tretiesiems asmenims (įskaitant partnerius, kontrahentus, draugus, kitus tos pačios įmonės darbuotojus ir t.t.).
   23. 1.2.23. Kopijuoti įmonių, klientų, pasiūlymų (krovinių ir/arba transporto) duomenų bazes programiniu būdu, naudojant skriptus ir/arba bet kokias kitas programines priemones.
 2. 2. Tinklapio funkcionavimas ir atsakomybė už naudojimąsi Tinklapiu.
  1. 2.1. Vartotojui pažeidus Taisykles, Tinklapio Administracija gali Vartotojo skelbimą, temą, pranešimą ar atsiliepimą redaguoti arba pašalinti be perspėjimo.
  2. 2.2. Administracija turi teisę iš anksto neperspėjus užblokuoti įmonės prieigą prie skyriaus “Forumas”.
  3. 2.3. Administracija turi teisę iš anksto neperspėjus užblokuoti Vartotojo ir/arba įmonės prieigą prie Tinklapio.
  4. 2.4. Administracija turi teisę iš anksto neperspėjus užblokuoti Vartotojo ir/arba įmonės IP adresą.
  5. 2.5. Jei Taisyklės pažeidžiamos sistemingai, Administracija turi teisę iš anksto neperspėjus užblokuoti Vartotojo ir/arba įmonės prieigą prie Tinklapio.
  6. 2.6. Už reklaminio pobūdžio skelbimo (įskaitant ir skelbimus/informaciją apie konkrečius krovinius ir/arba transportą) publikavimą skyriuje “Forumas” įmonei gali būti taikomas papildomas mokestis.
  7. 2.7. Tinklapio administracija turi teisę be perspėjimo keisti paslaugų kainą, taip pat stabdyti ar nutraukti savo paslaugų teikimą vartotojui ir/ar kompanijai:
   1. 2.7.1. Vartotojas ir/arba įmonė nevykdo savo finansinių įsipareigojimų Administracijai arba tretiesiems asmenims (užsakovams ir/arba vežėjams);
   2. 2.7.2. Vartotojas ir/arba įmonė yra kokiu nors būdu susijusi su kita įmone arba asmenimis (pvz., turi bendrą juridinį arba faktinį adresą, bendrus Vartotojus, Vartotojų realūs vardai paslėpti ir t.t.), kuriems prieiga prie Tinklapio buvo uždaryta dėl nemokumo, bankroto, netinkamai vykdomų finansinių įsipareigojimų ir pan.;
   3. 2.7.3. Vartotojas ir/arba įmonė pažeidžia šias Taisykles ir/arba “Forumo” taisykles.
  8. 2.8 Tinklapio Administracija neatsako už pasiūlymuose esančios informacijos turinį ir už jos panaudojimo pasekmes (įskaitant Vartotojų sudaromus sandorius, pasirašomas sutartis ir t.t.).
  9. 2.9 Cargo.LT UAB «Eurospektras» asmenyje nėra sutartinių santykių, kylančių tarp Vartotojų jiems naudojantis tinklapyje esančia informacija, šalis.
 3. 3. Baigiamosios nuostatos.
  1. 3.1. Tinklapio Administracija pasilieka teisę keisti arba papildyti Taisyklių sąrašą be atskiro įspėjimo. Pakeistos ar papildytos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.
  2. 3.2. Šios Taisyklės tuo pačiu yra ir susitarimas tarp Vartotojo ir Tinklapio Administracijos dėl naudojimosi Tinklapiu tvarkos ir Tinklapio funkcionalumo, ir pakeičia visus iki tol buvusius susitarimus tarp Vartotojo ir Administracijos.
  3. 3.3. Registruodamasis Vartotojas ir/arba įmonė įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.
  4. 3.4. Šios Taisyklės tampa privalomos Vartotojui nuo to momento, kai jis prie jų prisijungė, ir galioja neribotą laiką.
  5. 3.5. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.


Informacijos apie darbuotojus skelbimo tinklapyje www.cargo.lt taisyklės

  Bendrosios nuostatos
 1. 1. Remiantis naudotojo sutarties 1.2 p., šios taisyklės yra privalomos tinklapio www.cargo.lt (toliau - tinklapis) naudotojams (toliau – tinklapio naudotojas), skelbiantiems tinklapyje informaciją apie darbuotojus (vairuotojus, vairuotojus ekspeditorius).
 2. 2. Tinklapio naudotojas - bet kuri įmonė, įstaiga, organizacija, sudariusi sutartį dėl www.cargo.lt naudojimo. Naudotojas, prieš skelbdamas duomenis, privalo susipažinti su Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (žr. „Valstybės žinios“, 2003, Nr. 15-597), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262 (žr. „Valstybės žinios“, 2005, Nr. 143-5249) bei kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, bei imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas šių teisės aktų laikymąsis, skelbiant asmens duomenis. Tinklapio naudotojas taip pat privalo laikytis šių taisyklių bei susilaikyti nuo įstatymų, kitų teisės aktų nuostatų neatitinkančių bet kokių veiksmų ar elgesio.
 3. 3. Darbuotojų (vairuotojų, vairuotojų ekspeditorių) asmens duomenų tvarkymas tinklapyje www.cargo.lt vykdomas siekiant materialinių nuostolių, kuriuos gali patirti tinklapio naudotojai, priėmę į darbą nepatikimą darbuotoją, ir patikėję jam materialines vertybes, prevencijos. Todėl duomenys tinklapyje gali būti tvarkomi ir naudojami tik šiuo tikslu - transporto įmonių materialinių nuostolių prevencija, siekiant išvengti situacijų, kai darbo sutartys sudaromos su darbuotojais (vairuotojais, vairuotojais – ekspeditoriais), kurie yra padarę šiurkščių darbo drausmės pažeidimų ar materialinių nuostolių darbdaviui, praradę darbdavių pasitikėjimą dėl nesąžiningumo kitose įmonėse.
 4. 4. Šiose taisyklėse nurodytas duomenų subjektas - asmuo, dirbęs pagal darbo sutartį naudotojo įmonėje vairuotojo, vairuotojo - ekspeditoriaus pareigose, kurio asmens duomenys skelbiami duomenų bazėje. Duomenų bazės valdytojas - tinklapio administratorius.


 5. Naudotojų teisės
 6. 5. Tinklapyje esančius darbuotojų duomenis kiekvienas tinklapio naudotojas gali naudoti tik šių taisyklių 3 p. nurodytais tikslais, draudžiama tinklapyje esančius asmens duomenis platinti, atskleisti tretiesiems asmenims, panaudoti kitų duomenų bazių kūrimui ir naudoti kitaip, viršijant tikslo siekimui būtinas priemones, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Tinklapio naudotojai įsipareigoja iš tinklapyje esančios duomenų subjektų duomenų bazės gautus duomenis nedelsiant sunaikinti, kai tik bus baigta duomenų subjekto įdarbinimo procedūra.
 7. 6. Tinklapio naudotojai turi teisę bei įsipareigoja skelbti tik informaciją bei asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, darbovietę), kurie atitinka tikrovę, bei skelbti informaciją bei duomenis tokiu būdu, kad nebūtų pažeisti duomenų subjektų teisėti interesai. Už duomenų tvarkymo formos bei turinio atitikimą įstatymams pilnai atsako duomenų tvarkytojas (tinklapio naudotojas).


 8. Naudotojų pareigos
 9. 7. Tinklalapio naudotojai privalo laikyti šių taisyklių bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų. Jei dėl netinkamų tinklapio naudotojų veiksmų iškyla civilinė, administracinė ar kitokia atsakomybė, tinklapio naudotojai privalo atlyginti visus su tuo susijusius administratoriaus nuostolius.
 10. 8. Tinklapio naudotojai privalo užtikrinti, kad naudotojo darbuotojai ar kiti naudotojo atstovai, skelbiantys informaciją apie darbuotojus naudotojo vardu (naudodami naudotojui suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį), būtų tinkamai instruktuoti asmens duomenų apsaugos klausimais ir raštu įsipareigotų tinklapyje skelbiamą informaciją laikyti konfidencialia – naudoti tik tiesioginiu jos skelbimo tikslu bei užtikrinti šios informacijos neatskleidimą tretiesiems asmenims tiek darbo santykių metu, tiek neribotą laiką jiems pasibaigus.
 11. 9. Tinklapio naudotojas privalo savo darbuotojus ar kitus atstovus, kuriems suteikiama teisė naudoti tinklapio prisijungimo vardą bei slaptažodį, supažindinti su šiomis taisyklėmis. Tinklapio naudotojas taip pat privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų išvengta neteisėto prisijungimo vardo bei slaptažodžio naudojimo, pasibaigus naudotojo bei jo darbuotojo darbo santykiams (kreiptis į administratorių dėl slaptažodžio pakeitimo ir kt.).
 12. 10. Tinklapio naudotojo prisijungimo vardo bei slaptažodžio suteikimo tvarka nustatyta tinklapio administratoriaus bei naudotojo sudarytoje sutartyje dėl www.cargo.lt naudojimo.


 13. Apribojimai
 14. 11. Tinklapyje draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis. Ypatingi asmens duomenys – tai duomenys, susiję su asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą (Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 str. 9 d.). Tinklapio naudotojai, paskelbę ypatingus asmens duomenis, privalo nedelsiant nutraukti šių duomenų skelbimą tinklapyje. Teisę nutraukti šių duomenų skelbimą turi ir tinklapio administratorius, pastebėjęs neteisėtus šių duomenų skelbimo atvejus.
 15. 12. Tinklapyje draudžiama skelbti duomenų subjektų (darbuotojų) asmens kodą (Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 7 str.). Tinklapio naudotojai, paskelbę duomenų subjekto asmens kodą, privalo nedelsiant pataisyti skelbiamą informaciją taip, kad asmens kodas nebūtų skelbiamas. Teisę nutraukti šių duomenų skelbimą turi ir tinklapio administratorius, pastebėjęs neteisėtus šių duomenų skelbimo atvejus.


 16. Duomenų subjekto teisių apsauga
 17. 13. Duomenų subjektas (darbuotojas) pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų bei nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Tinklapio naudotojai privalo administratoriaus ar duomenų subjekto reikalavimu nedelsiant imtis priemonių, kad duomenų subjekto teisių įgyvendinimas būtų vykdomas įstatymų nustatyta tvarka.
 18. 14. Tinklapio naudotojas, paskelbęs duomenų subjekto (darbuotojo) asmens duomenis, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, suteikiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 18 str. nurodytą informaciją:
  • apie savo (duomenų valdytojo) rekvizitus ir buveinę (jei duomenų valdytojas ar jo atstovas yra juridinis asmuo);
  • kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys;
  • kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.
 19. 15. Pranešime duomenų subjektui tinklapio naudotojas privalo nurodyti tokią informaciją: savo buveinės adresą arba gyvenamąją vietą, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų gavėjus, šaltinius, iš kurių yra gauti duomenys. Papildomai gali būti nurodoma ir daugiau kontaktinių duomenų (telefono, fakso numeris, elektroninis paštas).
 20. 16. Tinklapio naudotojas, siųsdamas pranešimą duomenų subjektui, privalo supažindinti duomenų subjektą su jo teise nesutikti, kad tinklapyje www.cargo.lt būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Jei duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, administratorius ar tinklapio naudotojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir informuoti duomenų gavėjus. Duomenų subjekto prašymu duomenų valdytojas privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
 21. 17. Cargo.LT portalo administratorius pasilieka sau teisę, o Naudotojas sutinka, kad sukaupti asmens duomenys gali būti naudojami vidinės tinklalapio rinkodaros tikslais,bei informuojant klientus apie tinklalapio naujienas. Vartotojas, nepageidaujantis gauti naujienlaiškių, gali jų atsisakyti skyriaus „Pagalba“ poskyryje „Naujienlaiškiai“.
 22. 18. Duomenų subjektas, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Administratorius, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus.
 23. 19. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į administratorių ar tinklapio naudotoją, pastarieji nedelsdami privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto prašymu nedelsdami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į administratorių ar tinklapio naudotoją, pastarieji nedelsdami privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdami sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 24. 20. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Administratorius ar tinklapio naudotojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 25. 21. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą. Administratorius privalo nedelsdamas informuoti duomenų gavėjus elektroniniu paštu arba paskelbdamas pranešimą tinklapyje www.cargo.lt apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.


 26. Baigiamosios nuostatos
 27. 22. Asmens duomenys, kurie skelbiami tinklapyje, turi būti tikslūs ir nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas. Asmens duomenys turi atitikti tikrovę, būti tinkamai suformuluoti ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. informacija apie asmens duomenis turi būti formuluojama neįžeidžiančiu būdu. Už šiame taisyklių punkte nustatytų reikalavimų vykdymą tiesiogiai atsakingas tinklapio naudotojas.
 28. 23. Paskelbti duomenų subjekto duomenys gali būti saugomi tinklapyje ne ilgiau kaip 3 metus arba iki to momento, kai tinklapio naudotojas juos panaikina. Suėjus 3 metų terminui, prasidedančiam duomenų paskelbimo dieną, tinklapio administratorius turi teisę sunaikinti tinklapyje skelbiamus duomenis.
 29. 24. Tinklapio naudotojai, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Be to, tinklapio administratoriui pastebėjus šių taisyklių pažeidimo atvejus, naudotojo teisės tinklapyje gali būti apribotos. Administratorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su naudotoju, pastebėjęs šių taisyklių nuostatų pažeidimus, sutartyje nustatyta tvarka.
 30. 25. Gerai pagalvokite prieš paskelbdami duomenis apie darbuotoją. Toks paskelbimas gali pažeisti asmens privatumą ir gali būti draudžiamas pagal galiojančius įstatymus.
Slapukai interneto svetainėje (ang. cookies) naudojamos būtinos normaliam interneto svetainės veikimui, tikslinei reklamai ir lankytojų analizei. Naršydami šiame tinklalapyje Jus sutinkate naudoti slapukus. Detaliau
Duomenų įkėlimas
Statusas: